Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas VI-VII SP i II-III G do udziału w konkursie pt. „Graj z Wyspiańskim”. Na prace konkursowe w postaci gry planszowej czekamy do 10 stycznia 2018 r. Uroczyste rozdanie nagród w dniu urodzin Patrona szkoły, 15 stycznia 2018 r.

Zapraszamy wszystkich wielbicieli planszówek oraz twórczości Stanisława Wyspiańskiego do udziału w konkursie.

„Graj z Wyspiańskim” - Regulamin konkursu dla uczniów ZSO Nr 53

§1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 53 w Krakowie dla uczniów klas IV-VII SP Nr 51 oraz klas II-III Gimnazjum Nr 82.
 2. W konkursie biorą udział gry planszowe opracowane przez zespoły uczniów.

§2

Cele konkursu:

1. Propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Patrona szkoły Stanisława Wyspiańskiego. 2. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej wśród uczniów.

§3

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI SP oraz II-III Gimnazjum.
 2. Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI SP oraz VII SP i II-IIIG.
 3. Do udziału w Konkursie zgłaszają się zespoły uczniów złożone z min. 2, a max. 4 osób.
 4. Zgłoszenia przyjmują wychowawcy klas.
 5. Każda klasa może zgłosić dowolną liczbę zespołów,
 6. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia do Konkursu zespołów międzyklasowych.
 7. Zwycięzcami Konkursu zostanie po jednym zespole uczniów w każdej kategorii wiekowej, którego praca uzyska najwyższą ocenęKomisji Konkursowej. Kolejne dwa zespoły w danej kategorii wiekowej zostaną laureatami Konkursu.

§4

Zasady oceny prac

 1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w składzie:
  • Dyrektor Szkoły,
  • Nauczyciel bibliotekarz,
  • Nauczyciel plastyki,
  • Przedstawiciel Rady Rodziców
  • Przedstawiciel Samorządu Szkolnego.
 2. Ocenie będzie podlegała poprawność merytoryczna oraz wykonanie plastyczne pracy. Komisja może przyznać dodatkowe punkty za szczególnie oryginalne rozwiązania.
 3. Praca konkursowa musi zwierać minimum 24 pola dla graczy oraz 7 punktów zawierających pytania o dzieła lub fakty z życia Stanisława Wyspiańskiego.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§5

Terminarz konkursu

 1. Zespoły klasowe zgłaszają się do wychowawców klas do 20 grudnia 2017 r.
 2. Gotowe prace oddawane są do Biblioteki szkolnej do 10 stycznia 2018 r. do godz.10:00.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 12 stycznia 2018 r.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się 15 stycznia 2018 r. podczas uroczystego apelu.