Regulamin konkursu dla uczniów klas 1-3 SP:

 1. Cele konkursu:
  • Rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni.
  • Doskonalenie umiejętności odtwórczych podczas odwzorowywania z oryginału.
  • Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
  • Utrwalenie pamięci o naszym patronie Stanisławie Wyspiańskim.
 2. Warunki konkursu:
  • Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I – III.
  • Uczestnicy przygotowują samodzielnie wykonane prace inspirowane twórczością malarską Stanisława Wyspiańskiego. Można wybrać jeden dowolny obraz.
  • Format pracy: A4 lub A3.
  • Technika wykonania do wyboru: farby, pastele, kredki, ołówek (szkic), kolaż itp.
  • Wszystkie prace należy opatrzyć metryczką zawierającą następujące dane: tytuł wybranego przez dziecko obrazu Stanisława Wyspiańskiego, imię i nazwisko uczestnika oraz wiek i klasę.
  • Praca plastyczna spełniać musi następujące warunki: praca wykonana przez dziecko, zgodna z tematem konkursu, format pracy nie może przekraczać rozmiaru A3, do konkursu nie mogą być zgłaszane formy przestrzenne (rzeźby, makiety, odlewy itp.)
  • Przy ocenie prac będzie brany pod uwagę wkład pracy, oryginalność spojrzenia autora na tematykę, estetyka wykonania.
 3. Termin oddawania prac: 7 stycznia 2019r. do wychowawców klas.

Regulamin konkursu dla uczniów klas 4-8:

§1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej.
 2. W konkursie biorą udział reportaże filmowe lub fotograficzne albo plakaty przedstawiające miejsca związane z Patronem Szkoły.

§2

Cele konkursu

 1. Propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
 2. Poznawanie miejsc świadczących o „obecności” artysty we współczesnej przestrzeni miejskiej.

§3

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII SP
 2. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie lub w zespołach maks. 2-osobowych.
 3. Zgłoszenia udziału przyjmują wychowawcy klas.
 4. Każda klasa może zgłosić dowolną liczbę prac.

§4

Zasady oceny prac

 1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w składzie: Dyrektor Szkoły, Nauczyciele języka polskiego, Nauczyciel plastyki, Przedstawiciel Samorządu Szkolnego.
 2. Ocenie będzie podlegała poprawność merytoryczna oraz wykonanie techniczne pracy. Komisja może przyznać dodatkowe punkty za szczególnie oryginalne rozwiązania.
 3. Praca konkursowa musi dotyczyć minimum pięciu miejsc związanych z Patronem Szkoły, minimalna długość reportażu filmowego – 15 minut.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§5

Terminarz konkursu

 1. Uczestnicy zgłaszają się do wychowawców klas do 20 grudnia 2018 r.
 2. Gotowe prace oddawane są do Biblioteki szkolnej do 7 stycznia 2019 r. do godz.12:00.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 10 stycznia 2019 r.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się 11 stycznia 2019 r. podczas Dnia Patrona Szkoły.