Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 mają zaszczyt zaprosić na cykl spotkań przybliżających funkcjonowanie i atmosferę naszej szkoły.

 • 7.03.2018 r. (środa) w godz.18 - dzień otwarty dla Rodziców przyszłych uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej; w planie spotkanie informacyjne z dyrektorem szkoły, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, specjalistami pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 • 17.03.2018 r. (sobota) w godz.10-13 - dzień otwarty dla całego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53.
  Zapraszamy przyszłych uczniów!

Nasza szkoła w latach 2017 – 2019 została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Erasmus + „Gifted & talented educational support”. Dotyczy on rozwoju umiejętności nauczycieli, aby mogli być wsparciem dla uczniów zdolnych.
Pozostałymi uczestnikami projektu są nauczyciele z Estonii, Turcji, Litwy i Hiszpanii. Pierwsze spotkanie szkoleniowe odbyło się w dniach 27 XI-3 XII 2017 r. w Kuressaare, Estonia.

  Plan szkolenia nauczycieli:
 • wykłady specjalistów z Uniwersytetu Estońskiego,
 • zapoznanie z systemami edukacji w krajach partnerskich,
 • dyskusje nauczycieli z poszczególnych krajów, wymiana doświadczeń,
 • prowadzenie obserwacji na terenie szkoły gospodarza,
 • nawiązanie współpracy partnerskiej,-warsztaty szkoleniowe z zakresu pracy z uczniem zdolnym.

  Pomysły do wykorzystania u nas:
 • Treningi kreatywności w poszczególnych grupach wiekowych
 • Sposoby obserwacji uczniów pod kątem zdolności
 • Wykorzystanie w czasie lekcji aplikacji i telefonów
 • Kącik relaksacyjny dla uczniów w szkole
 • Stworzenie ogrodu zimowego w szkole
 • Dyskoteka szkolna jako forma spędzania dłuższej przerwy i zaspokojenia potrzeby ruchu

Reprezentacja ZSO nr 53 w Krakowie: Aleksandra Ryba, Ewa Rybska

Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz stronie UM Krakowa znajdują się informacje na temat pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Prawo do stypendium szkolnego przysługuje uczniom z rodzin, w których dochód nie przekracza 514 zł (netto) na osobę. Osoby ubiegają się o tę formę pomocy w Ośrodkach Pomocy Społecznej właściwych do miejsca zameldowania.

Termin składania wniosków - 15 września 2017 roku.

Wnioski oraz pełna procedura znajdują się na stronach:

W ramach Rządowego programu pomocy "Wyprawka szkolna" uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników.

Szczegółowe informacje na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Termin składania wniosków - 8 września 2017 roku (wniosek składamy w szkole).

 

Pedagog szkolny